Bestyrelsesmøder § 5.

5.1. Bestyrelsen holder møder så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst én gang årligt med det formål at uddele legater, jfr. § 2.

5.2. Bestyrelsens formand indkalder skriftligt og med 14 dages varsel til møder.

5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

5.4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5.5. Bestyrelsen fører protokol over det på møderne passerede, ligesom de årlige legat-uddelinger optegnes.

5.6. Protokollat, indeholdende referat af det forudgående bestyrelsesmøde, underskrives af den samlede bestyrelse på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk